Přeskočit na navigaci

Zkratky

 ADR   Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
 ATA  Actual time of arrival skutečná doba příjezdu
 ATD  Actual time of departure skutečná doba odjezdu
 AWB  Air Waybill Letecký nákladní list
 b/c  Bulk cargo hromadný náklad
 B/L  Bill of Lading konosament/náložný list
 BAF  Bunker Adjustment Factor palivová přirážka
 C/L  Charter Party smlouva o nájmu/provozu lodi
 CAF  Currency Adjustment Factor měnová přirážka
 CMR  nákladní list přepravní doklad v rámci úmluvy CMR
 CMR  úmluva mezinárodní úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě
 colli kolli  jakýkoliv nakládaný kus, např. paleta, bedna, karton, balík atd.
 COTIF  Úmluva o mezinárodní železniční přepravě
 CTD  Combined Transport Document nákladní list pro kombinovanou přepravu Sea - Air
 ČESMAD  Bohemia Sdružení automobilových dopravců ČR
 DCH  Deklarace celní hodnoty
 DCHd  Deklarace celní hodnoty doplňková
 DWCC  Deadweight cargo capacity čistá nosnot lodi (max. nosnost nákladu)
 DWT  Deadweight all told hrubá nosnost lodi (nosnost nákladu včetně pohonných hmot, vody, výstroje a zásob v tunách)
 eta  expected time of arrival předpokládané připlutí
 etc  expected time of completion předpokládané ukončení nakl./vykl.
 etd  expected time of departure předpokládané odplutí
 ex. B/L  Exchange Bill of Lading obchodovatelný konosament
 FCL  Full Container Load naplněný kontejner
 FIATA FCR  Forwarders Certificate of Receipt FIATA speditérské potvrzení o přijetí (zboží, zásilky)
 FIO   free in and out volně do a z lodi
 FIOS   free in and out and free stowed volně do a z lodi včetně uložení nákladu v lodi (včetně štauerky)
 FIOT  free in and out and free trimmed volně do a z lodi včetně rozhrnutí/rozmístění nákladu (trimerky)
 GRT  Gross Registered Ton hrubá prostornost lodi v rejstř. Tunách
 ICC  International Chamber of Commerce Mezinárodní obchodní komora
 INCOTERMS 2000   International Commercial Terms Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek
 IRU  International Road Transport Union Mezinárodní unie silniční dopravy
 JCD  Jednotná celní deklarace
 JCDd  Jednotná celní deklarace doplňková
 JPPCIM  Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mez. železniční přepravě zboží
 karnet TIR  mezinárodně ručený doklad používaný v rámci tranzitního celního režimu TIR (Úmluva TIR)
 LCL  less than container load částečný náklad pro kontejner
 Lo/Lo
  Lift-on/Lift-off containership kontejnerová loď způsobilá pro vertikální nakl./vykl. kontejnerů
 lps  lumpsum paušální dopravné
 M/R  Mate´s Receipt potvrzení 1. lodního důstojníka potvrzující převzetí zboží na loď
 M/W  measurement/weight míra, kubatura/váha
 NCTS  New Computerised Transit System elektronický systém přenosu dat v mezinárodním režimu tranzitu
 NHM  Nomenclature Harmonisée Marchandises označení pro Harmonizovanou nomenklaturu zboží v železniční dopravě
 o.w.t.  ordinary working time normální pracovní čas
 PLM  Překročená ložná míra
 ppd  prepaid vyplaceně
 RID  Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
 Ro/Ro  roll on/roll off lodi, na které mohou kolová vozidla přímo najíždět a vyjíždět, resp. přeprava kamionu po řekách
 RoLa  Rollende Landstrase Kombinovaná doprava silnice/železnice
 SMGS  Dohoda o mezinárodní železniční přepravě zboží
 T/C  Time-charter nájem na dobu
 TBA  to be announced bude vyhlášeno
 TCP  Tranzitní celní prohlášení
 TEU  Twenty-Foot-Equivalent Unit označení dvacetistopého kontejneru řady ISO 1C jako kapacitní jednotky
 w.p.  weather permiting pokud počasí umožní
CZECH OCEAN LINE s.r.o.